ข้อสอบ

แบบทดสอบเรื่อง ... จำนวน ... ข้อ

วิชา ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง  จำนวน ... ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)

   
   
   
   

ข้อที่ 2)

   
   
   
   

ข้อที่ 3)

   
   
   
   

ข้อที่ 4)

   
   
   
   

ข้อที่ 5)

   
   
   
   

ข้อที่ 6)

   
   
   
   

ข้อที่ 7)

   
   
   
   

ข้อที่ 8)

   
   
   
   

ข้อที่ 9)

   
   
   
   

ข้อที่ 10)

   
   
   
   


1 ความคิดเห็น: